Lokalno BiH

ZA UPITATI SE

ZA UPITATI SE?ta radimo, a ?ta bi trebali?

Nastojanje da se zadr?i celna pozicija u pogledu dr?avotvornosti na dosada?nji nacin i dalje ce biti na ?tetu ovda?njih gradjana i poreskih obveznika Dok nam politiku na vi?im razinama vode "politicari" koji uglavnom znaju za svoj i interes svojih stranaka bit ce nam ovako kako jeste lKrajina ce raditi a drugi ce se graditi Unsko-sanski kanton je slijepo crijevo dr?ave jer se u svim planovima izgradnje putne mre?e obavezno zaobilazi

Da se covjek uci dok je ?iv i da nerijetko na onaj svijet ode uvjeren da je imao jo? ?to?ta nauciti parafrazirana je narodna izreka koja se svojom aktualno?cu najizravnije mo?e vezati za prostor Unsko-sanskog kantona. Zapravo se treba i mora ticati ovda?njih njegovih punoljetnih ?itelja (gradjana) koji, uz sva nastojanja, u minulih 15-ak godina u politici nisu naucili gotovo ni?ta od onoga u cemu su za tri koplja u odnosu na njih odmakli u sredinama cija su politicka sredi?ta Sarajevo, Tuzla, Banjaluka, Mostar?
Povod ovom i ovakvom promi?ljanju jesu vi?e puta ponovljene tvrdnje nama poznatog generala Ramiza Drekovica "da su, slo?io se neko ili ne, Kraji?nici najdr?a-votvorniji dio bo?njackog naroda". Naravno, s generalom Drekovicem se nije te?ko slo?iti jer je to zaista neupitna cinjenica. Medjutim, prilika i kontekst u kojem su opetovane tvrdnje o kraji?koj dr?avotvornosti ne asociraju ni na ?to drugo osim na novo tap?anje po ramenu ovda?njih gradjana koji su na sve moguce nacine pokazali ?to su bili i ?to jesu kadri uraditi da BiH postane i o(p)stane kao dr?ava.

?ta rade drugi?
General Drekovic ce se zasigurno slo?iti glede ovoga sa ramenom a pogotovo se mo?e slo?iti sa tvrdnjom da Kraji?nici rade ono ?to drugi zagovaraju i da ne rade ono ?to bi u svom interesu morali i trebali raditi. Prije svega ?ele li dobro sebi i onima na kojima svijet ostaje morali bi aktere ovda?nje i politicke scene na vi?im razinama natjerati da svojim izravnim i neizravnim nastupima Kraji?nike uvjere ?to i koliko znaju o politici cistog racuna i da prakticno poka?u da se politika ne vodi radi politike vec radi novaca i ekonomije. Nastojanje da se zadr?i celna pozicija u pogledu dr?avotvornosti na dosada?nji nacin i dalje ce biti na ?tetu ovda?njih gradjana i poreskih obveznika. Dok nam politiku na vi?im razinama vode "politicari" koji uglavnom znaju za svoj i interes svojih stranaka bit ce nam kako jeste. Krajina ce raditi a drugi ce se graditi.
Bez namjere da ulazimo u detalje za ilustraciju ove tvrdnje dovoljno je podsjetiti se na podatke o investicijama po kantonima iz kojih je godinama vidljivo da je Unsko-sanski u F BiH medju deset kantona na zacelju svake od ovih tabela. Unsko-sanski kanton je slijepo crijevo dr?ave jer se u svim planovima izgradnje putne mre?e obavezno zaobilazi. Dok se u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i drugdje u BiH grade infrastrukturni objekti i kapaciteti za nova radna mjesta mi u Unsko-sanskom kantonu, ne samo vlastitom zaslugom, uglavnom, se bavimo sami sobom. Koga kriviti za to nije te?ko odgovoriti. Nas same, dakako, jer ni nakon toliko godina od drveca pred nama nismo u stanju da vidimo ?umu.

Milioni u Mostar
Drugi jesu i zahvaljujuci tome u preraspodjeli zajednickih para mnogo bolje prolaze od ovda?njih gradjana i poreskih obveznika. Primjera tome ima sijaset a za ilustraciju dovoljno je uzeti aktuelna pitanja i odgovore vezane za predvidjeni ceremonijal stavljanja u funkciju Starog mosta u Mostaru. Osim ?to je izgradjen "stariji i ljep?i" u Mostaru bi uskoro trebalo biti potro?eno jo? deset miliona maraka u okviru planiranih svecanosti koje ce pratiti vracanje Starog Mostarcima.
Na buku koja se digla oko toga i na reakcije pojedinih politickih stranaka "diplomatski" je odgovorio predsjednik Predsjedni?tva BiH i lider SDA BiH Sulejman Tihic rekav?i da ce "sve ?to se ulo?i ostati Mostaru i Mostarcima". Veoma utje?no, nema ?ta. cinjenica je, medjutim da ce u osiguranju predvidjenih deset miliona KM za uprilicavanje pomenute svecanosti barem sa jednom dese-tinom ucestvovati ovda?nji gradjani i poreski obveznici. Njima za utjehu morala bi poslu?iti cinjenica ?to ce se i njihovim novcem dograditi i opremiti aerodrom u Mostaru, ?to ce se kaldrmisati stara gradska jezgra i ?to ce se dograditi kanalizaciona, vodovodna, elektroenergetska i telefonska mre?a. Da bi utjeha bila potpunija Tihic garantira da bi se s tih deset miliona morale obnoviti gradske saobracajnice, rasvjeta i ostali objekti uz Stari most. Da bi se minimiziralo deset "mostarskih" miliona vraceni smo malo unatrag s pitanjem koliko je ko?tao dolazak Pape u Banjaluku. Ni manje ni vi?e nego pet miliona maraka utro?enih uglavnom na uredjenje grada na Vrbasu. A ?ta je sa gradom i gradovima na Uni i Sani. Njima kao da ne treba ni?ta i kao da nemaju nikakvih potreba. Njima nitko da dodje i ni?ta da se dogodi zbog cega bi se pet ili deset miliona KM zajednickih novaca moralo i trebalo potro?iti kako bi kasnije ostalo sve njima. Oni su najdr?avotvorniji i to bi im trebalo biti dovoljno. Do kada, zna se, i najkasnije dok Kraji?nici sami ne uvide da i od tap?anja mo?e zaboljeti rame. / S.HrnjicaPodijeli sa prijateljima
Share to Facebook Share to Twitter Stumble It Email This More...
Advertising