IMA NADE ZA KOMBITEKS

Potencijalni menad`er nudi optimizam Pokazav{i ozbiljnost u pristupu problemima [imi} je obe}ao da }e svoj eventualni program pokretanja proizvodnje u Kombiteksu ponuditi tek nakon {to u potpunosti snimi stvarno zate~eno stanje u ovom preduze}u [imi} je optimista jer je uvjeren da se uz dobru volju i ozbiljnost na svim nivoima mo`e zaposliti do 500 radnika svih struka prete`no `ena Stipe [imi}, potencijalni glavni menad`er Kombiteksa, prije 15-ak dana, nakon zaklju~enja raspisanog natje~aja i svog legalnog i legitimnog izbora na funkciju ~elnog ~ovjeka u ovoj firmi, svojski se prihvatio posla i prije nego {to se izjasnio o (ne)prihvatanju ~elne funkcije u menad`mentu ovog preduze}a. Pokazav{i ozbiljnost u pristupu problemima [imi} je obe}ao da }e svoj eventualni program pokretanja proizvodnje u Kombiteksu ponuditi tek nakon {to u potpunosti snimi stvarno zate~eno stanje u ovom preduze}u. Do provjerenih i egzaktnih podataka ve} je do{ao i oni su blago re~eno katastrofalni. O tome svjedo~i podatak da je u Kombiteksu na papiru zaposleno 166 radnika prosje~ne starosti 50 godina. Ovo pokazuje da postoje}i ljudski resurs ne garantira pokretanje Kombiteksa. Me|utim, garantira da ovi ljudi imaju znanja koje bi u proizovdnji trebali i morali transferirati novim mla|im kadrovima. To je, tvrdi [imi}, jedini put stavljanja Kombiteksa u funkciju. [to se tr`i{ta ti~e ono je za Kombiteks povoljno jer je potreba za odijevanjem stalna i veoma zahtjevna. [imi} tvrdi da je Kombiteks jedino mjesto gdje se mo`e pokrenuti i uspje{no razvijati tekstila industrija u koju ne ubraja konfekciju. Ona nije industrija ve} obi~na ku}na radinost. Nikad {to je bio Kombiteks nikada ne}e biti {to je bio. Ne}e biti nosilac razvoja kraja, ali ho}e i mo`e biti preduze}e koje mo`e zaposliti do 500 radnika i tako omogu}iti sigurnu egzistenciju. Govore}i o zate~enom stanju [imi} navodi da Kombiteks ima vi{ak objekata. Od 54.000 metara kvadratnih pod krovom polovina je vi{ak u odnosu na broj ljudi koji bi trebao raditi. Otuda postoji mogu}nost iznajmljivanja, prodaje i stavljanja u drugu funkciju Kombiteksovih objekata. [to se ti~e strojnih i energetskih postrojenja, njih ima dovoljno i mogla bi slu`iti svrsi uz odre|ena ulaganja u nove tehnologije. Vi{ak bi mogao biti namijenjen prodaji ili za otpad, jer je osim kotlovnice sve nabavljeno prije rata. Ekonomsko-financijski pokazatelji su katastrofalni. - Kombiteks je po papirima du`an i Bogu i vragu a oni njemu toliko i vi{e. Tu`ila ga je ve}ina njegovih radnika, ~lanova biv{ih upravnih odbora, dru{tva op}enito. Tu`ili su ga ~ak i njegovi podstanari. O Kombiteksu se vi{e pri~a u sudu nego u pogonu, tvrdi potencijalni glavni menad`er Stpe [imi}. Ka`e jo{ da bi, ukoliko bi se pokrenula neka od proizvodnih faza ona u potpunosti morala biti oslobo|ena Kombiteksovih dubioza koje su nastale kao rezultat lo{e privatiazcije i nepovoljnog ambijenta za pokretanje proizvodnje.Struktura dugovanja i potra`ivanja je pora-`avaju}a. Vlasni~ka struktura ne garantira nova ulaganja u proizvodnju. Neophodno razumijevanje vlasti I pored toga [imi} je optimista jer je uvjeren da se uz dobru volju i ozbiljnost na svim nivoima mo`e zaposliti do 500 radnika svih struka prete`no `ena. Moglo bi se i}i fazu po fazu i samofinanciranjem uz uvjet da socijalnu politiku preuzme netko drugi. Sada{nji radnici mogu omogu}iti transfer znanja i tako sebi zaraditi pla}u. Stari kupci pokazali su interes za eventualne proizvode Kombiteksa. Za sve je me|utim nu`no razumijevanje vlasti koje nikada nisu bile zlonamjerne. O~ito je da nisu pokazale iskrene namjere za opstanak proizvodnje. Umjesto toga bavili su se vatrogasnim mjerama, {trajkovima i ulaganjima u pla}e a ne u proizvodnju. Kombiteks je u pora}u zbog toga formalno imao, a su{tinski nikada nije imao menad`ment sposoban za pokretanje proizvodnje u izmijenjenim okolnostima. I pored svega, [imi} je uvjeren da za Kombiteks ima nade, a bude li se odlu~io za prihvatanje funkcije glavnog menad`era cilj }e mu biti da za ~etiri godine u Kombiteksu stasa menad`ment na ~ijem se ~elu ne}e nalaziti stru~njak stariji od 40 godina. S.Hrnjica
Pin It