OPCINSKO VIJECE BIHAC SAGLASNO

Prekinuti sudski spor s Una bankom - Opcinsko vijece usvojilo Prijedlog zakljucka o davanju suglasnosti opcinskom pravobraniocu da povuce ?albu na presudu Opcinskog suda protiv tu?ene «Una banke» kako bi se stvorili uvjeti za privatizaciju i Banka spasila od likvidacije Kako bi se ?to kvalitetnije odredili o prijedlogu zakljucka o davanju suglasnosti opcinskom pravobraniocu da odustane od ?albe ulo?ene na presudu Opcinskog suda u Bihacu od 14. maja 2004. godine, protiv tu?ene «Una banke» d.d.. Bihac, vijecnici Opcinskog vijeca su tra?ili da im se za 11. sjednicu dostavi detaljna informacija o stanju u i oko Una banke. Naime presudom Opcinskog suda u Bihacu od 26. decembra 2001. godine, odbijen je tu?beni zahtjev tu?itelja Opcine Bihac kojim je tra?ila predaju u posjed poslovne zgrade u Ul. Mar?ala Tita, sada Bosanskoj, a u kojoj je sjedi?te «Una banke» d.d. Bihac. Nerije?eno pitanje vlasni?tva U informaciji dostavljenoj Opcinskom vijecu vezano za spor oko utvrdjivanja vlasni?tva nad imovinom (zgrada Banke) koju koristi «Una banka» d.d. Bihac stoji da je sporna zgrada , kao ulog Opcine Bihac u osnivacki fond tada PBS d.d. Sarajevo Glavna filijala Bihac u stvarima u iznosu od 4.398.000 dinara ulo?ena je na osnovu Odluke tada?nje Skup?tine opcine Bihac 1989. godine i provedena je u poslovnim knjigama Banke na ime osnivaca, Skup?tina opcine Bihac. Zakonom o bankama i drugim financijskim organizacijama isklju-cena je mogucnost vracanja sredstava ulo?enih u osnivacki fond. U toku rata (1992. godine) odlukom osnivaca sa podrucja PBS d.d. GF Bihac osnovana je Privredna banka Bihac d.d.. Uce?ce Opcine Bihac u kapitalu Privredne banke Bihaca iznosilo je 4,46 posto i isto je kasnije u skladu sa Zakonom o privatizaciji banaka preneseno na Ministarstvo financija F BiH, koje se dalje u postupku privatizacije Banke smatra osnivacem Banke. U svim dosada?njim razgovorima vezanim za privatizaciju Banke nerije?en status vlasni?tva predmetne zgrade bio je osnovni razlog odustajanja svih investitora od njene privatizacije. Banka trenutno zapo?ljava 60 radnika i privatizacijom bi do?lo do otvaranja novih radnih mjesta. Ne rje?avanje statusa vlasni?tva zgrade ne samo da ugro?ava trenutno uposlene vec i rad Banke u uvjetima privremene uprave. Opcina odustaje od ?albe Zabrinuti za svoja radna mjesta ali i daljnju buducnost «Una banke» Opcinskom vijecu se obratio i Sindikat Banke s molbom da da suglasnost na povlacenje ?albe kako bi se koncano rije?io njen status a ?to je, kako se navodi u pismu, od zajednickog interesa, ne vezano za stranacku pripadnost vijecnika i zaposlenika. Vijecnici su usvojili Prijedlog zakljucka o davanju suglasnosti opcinskom pravobraniocu da odustane od ?albe ulo?ene kod Opcinskog suda u Bihacu protiv tu?ene Una banke. Njihov je stav da i u ovom slucaju rade iskljucivo za dobrobit radnika, te da se nadaju da ce privatizacija Banke biti uradjena po?teno. N.Piralic
Pin It