OPCINSKO VIJECE BIHAC

Vijecnici SDA napustili sjednicu - Od pet izvje?taja o radu opcinskih javnih preduzeca i ustanova u pro?loj godini koliko ih se na?lo na sjednici Opcinskog vijeca u ponedjeljak dva su prihvacena a odbijena tri. Usvojeni su izvje?taji Veteri-narske stanica i Komrada - Zbog «suzdr?a-nosti» ostalih vijecnicke kod izja?njavanja o izvje?tajima o radu Vodovoda i kanalizacija, Kulturnog centar i RTV Bihac, zbog cega nisu ni dobili prolaznu ocjenu, vijecnici SDA napustili sjednicu uz obrazlo?enje da se glasalo protiv ljudi koji vode te ustanove i preduzeca a ne protiv izvje?taja o radu u pro?loj godini Pred godi?nje odmore Opcinsko vijece Bihac u ovoj sedmici odr?alo je cak dvije sjednice. Vecina tacaka dnevnog reda odnosila se na izvje?taje o poslovanju opcinskih javnih preduzeca i ustanova u protekloj godini. U ponedjeljak, 18. jula, vijecnici su se ocitovali o izvje?tajima poslovanja u 2004. godini Veterinarske stanice, Komrada, Vodovoda i kanalizacija, Kulturnog centra i RTV Bihac. Nakon du?ih diskusija uz konstruktivne analize i prijedloge, usvojeni su izvje?taji Veterinaske stanice i Komrada. Izvje?taj JP «Vodovod i kanalizacija» nije prihvacen. Istina preduzece je pro?lu poslovnu godinu okoncalo s gubitkom od 342.889 KM ali je istaknut maksimalan anga?man menad?menta i uprave na smanjenju duga preuzetog transformacijom JKP «Komrad» cija je ovo bila poslovna jedinica i koja je i u to vrijeme redovno bilje?ila gubitke iskljucivo zbog problema naplate komunalnih usluga. Pobolj?ana naplata vode U pro?loj godini mnogi tro?kovi poslovanja su smanjeni pobolj?ana je i naplata u odnosu na 2003. godinu za 18 posto. Rje?enje je prema mi?ljenju menad?menta u dono?enju ekonomske cijene komunalnih usluga. Vecina vijecnika nije bila za povecanje uz obrazlo?enje da ce vodu i dalje placati oni koji su je placali i do sada dok to nece ciniti isti, te ce se samo redovne plati?e dodatno opteretiti. Menad?mentu je sugerirano da bude kreativniji i od prihoda koje ostvaruje barem djelomicno otkloni tehnicke nedostatke na mre?i ali i raznim zakonskim mjerama pobolj?a naplatu i «prisili» neplati?e da plate ono ?to su potro?ili. Kod izja?njavanja o Izvje?taju o radu JP «Vodovod i kanalizacija» 15 vijecnika je glasalo za, jedan protiv a 11 je bilo suzdr?ano. Slican omjer snaga bio je i pri izja?njavanju o Izvje?taju o radu JU «Kulturni centar» i JP RTV Bihac. Nakon izlaganja prvih ljudi ovih kuca, vijecnici SDA su smatrali da pro?la godina nije ni mogla biti bolja s obzirom na iznos sredstva kojim su raspolagali a koja su bila daleko ispod razine potrebnog. Vecina vijecnika nije bila tog mi?ljenja i kod glasanja za. Glasalo se protiv direktora? Izvje?taj o radu JU «Kulturni centar» za pro?lu godinu 12 vijecnika je prihvatilo i isto toliko bilo suzdr?ano. Izvje?taj o radu JP RTV Bihac kod 13 vijecnika dobio je prolaznu ocjenu a suzdr?ano je bilo 11. Ni ovaj izvje?taj nije pro?ao jer je za prolaznost potrebna vecina od ukupnog broja vijecnika, dakle, 16 od 30. Zbog neusvajanja tri izvje?taja za redom Klub vijecnika SDA nakon desetominutne pauze odlucio je ne ucestvovati u daljnjem radu. Razlog je iskljucivost kolega iz drugih stranaka koji, kako je naglasila, Zibija Muslic Bibanovic, predsjednica Kluba vijecnika SDA, nisu glasali protiv izvje?taja o radu vec iskljucivo protiv ljudi tj. direktora u tim preduzecima i ustanovama. Da se radi o vec ranije smi?ljenom scenariju Muslic Bibanovic tvrdi i da nije slucajnost da se opcinski nacelnik nalazi na godi?njem odmoru dok se raspravlja o poslovanju opcinskih javnih preduzeca i ustanova. Zbog nedostatka kvoruma ova sjednica je prekinuta. / N. Piralic
Pin It