ZAPEcAcENA DEPONIJA KRIVODOL

Rije?en jedan a otvorena tri problema Nakon ?to je preko stotinu mje?tana bosanskokrupskih sela Pi?taline i Ljusina sa osobnim i teretnim autima blokiralo prilaz deponiji Krivodol, koja im, kako tvrde, ugro?ava ?ivot i zdravlje, kantonalni inspektor za za?titu okoli?a Senad Dervi?evic, koji je do?ao sa policijskom asistencijom i nalogom da omoguci odlaganje smeca, suocen sa ljutitim i ogorcenim mje?tanima, odlucio je da ne upotrebljava policijsku silu, promijenio namjeru i zapecatio deponiju. Krivodol je inace bila jedina sanitarna deponija na podrucju USK-a koju su za odlaganje smeca sve do danas koristile opcine Bosanska Krupa, Cazin i Bu?im, premda je vodopri-vredna saglasnost za to istekla jo? u ljeto pro?le godine. U medjuvremenu Opcinsko vijece u Bosanskoj Krupi donijelo je odluku o zabrani upotrebe ove deponije na ?to se komunalna preduzeca nisu obazirala, ponajvi?e zato ?to su upotrebu ove deponije, do izgradnje regionalne, zahtijevali Vlada i resorno ministarstvo USK. Tako je rije?en jedan problem a otvorena nova tri, jer ni bosanskokrupska niti opcine Cazin i Bu?im sada nemaju gdje odlagati gradsko smece. I.Skenderovic
Pin It