We love it!
Menu
Potencijalni menad`er nudi optimizam Pokazav{i ozbiljnost u pristupu problemima [imi} je obe}ao da }e svoj eventualni program pokretanja proizvodnje u Kombiteksu ponuditi tek nakon {to u potpunosti snimi stvarno zate~eno stanje u ovom preduze}u [imi} je optimista jer je uvjeren da se uz dobru volju i ozbiljnost na svim nivoima mo`e zaposliti do 500 radnika svih struka prete`no `ena Stipe [imi}, potencijalni glavni menad`er Kombiteksa, prije 15-ak dana, nakon zaklju~enja raspisanog natje~aja i svog legalnog i legitimnog izbora na funkciju ~elnog ~ovjeka u ovoj firmi, svojski se prihvatio posla i prije nego {to se izjasnio o (ne)prihvatanju ~elne funkcije u menad`mentu ovog preduze}a. Pokazav{i ozbiljnost u pristupu problemima [imi} je obe}ao da }e svoj eventualni program pokretanja proizvodnje u Kombiteksu ponuditi tek nakon {to u potpunosti snimi stvarno zate~eno stanje u ovom preduze}u. Do provjerenih i egzaktnih podataka ve} je do{ao i oni su blago re~eno katastrofalni. O tome svjedo~i podatak da je u Kombiteksu na papiru zaposleno 166 radnika prosje~ne starosti 50 godina. Ovo pokazuje da postoje}i ljudski resurs ne garantira pokretanje Kombiteksa. Me|utim, garantira da ovi ljudi imaju znanja koje bi u proizovdnji trebali i morali transferirati novim mla|im kadrovima. To je, tvrdi [imi}, jedini put stavljanja Kombiteksa u funkciju. [to se tr`i{ta ti~e ono je za Kombiteks povoljno jer je potreba za odijevanjem stalna i veoma zahtjevna. [imi} tvrdi da je Kombiteks jedino mjesto gdje se mo`e pokrenuti i uspje{no razvijati tekstila industrija u koju ne ubraja konfekciju. Ona nije industrija ve} obi~na ku}na radinost. Nikad {to je bio Kombiteks nikada ne}e biti {to je bio. Ne}e biti nosilac razvoja kraja, ali ho}e i mo`e biti preduze}e koje mo`e zaposliti do 500 radnika i tako omogu}iti sigurnu egzistenciju. Govore}i o zate~enom stanju [imi} navodi da Kombiteks ima vi{ak objekata. Od 54.000 metara kvadratnih pod krovom polovina je vi{ak u odnosu na broj ljudi koji bi trebao raditi. Otuda postoji mogu}nost iznajmljivanja, prodaje i stavljanja u drugu funkciju Kombiteksovih objekata. [to se ti~e strojnih i energetskih postrojenja, njih ima dovoljno i mogla bi slu`iti svrsi uz odre|ena ulaganja u nove tehnologije. Vi{ak bi mogao biti namijenjen prodaji ili za otpad, jer je osim kotlovnice sve nabavljeno prije rata. Ekonomsko-financijski pokazatelji su katastrofalni. - Kombiteks je po papirima du`an i Bogu i vragu a oni njemu toliko i vi{e. Tu`ila ga je ve}ina njegovih radnika, ~lanova biv{ih upravnih odbora, dru{tva op}enito. Tu`ili su ga ~ak i njegovi podstanari. O Kombiteksu se vi{e pri~a u sudu nego u pogonu, tvrdi potencijalni glavni menad`er Stpe [imi}. Ka`e jo{ da bi, ukoliko bi se pokrenula neka od proizvodnih faza ona u potpunosti morala biti oslobo|ena Kombiteksovih dubioza koje su nastale kao rezultat lo{e privatiazcije i nepovoljnog ambijenta za pokretanje proizvodnje.Struktura dugovanja i potra`ivanja je pora-`avaju}a. Vlasni~ka struktura ne garantira nova ulaganja u proizvodnju. Neophodno razumijevanje vlasti I pored toga [imi} je optimista jer je uvjeren da se uz dobru volju i ozbiljnost na svim nivoima mo`e zaposliti do 500 radnika svih struka prete`no `ena. Moglo bi se i}i fazu po fazu i samofinanciranjem uz uvjet da socijalnu politiku preuzme netko drugi. Sada{nji radnici mogu omogu}iti transfer znanja i tako sebi zaraditi pla}u. Stari kupci pokazali su interes za eventualne proizvode Kombiteksa. Za sve je me|utim nu`no razumijevanje vlasti koje nikada nisu bile zlonamjerne. O~ito je da nisu pokazale iskrene namjere za opstanak proizvodnje. Umjesto toga bavili su se vatrogasnim mjerama, {trajkovima i ulaganjima u pla}e a ne u proizvodnju. Kombiteks je u pora}u zbog toga formalno imao, a su{tinski nikada nije imao menad`ment sposoban za pokretanje proizvodnje u izmijenjenim okolnostima. I pored svega, [imi} je uvjeren da za Kombiteks ima nade, a bude li se odlu~io za prihvatanje funkcije glavnog menad`era cilj }e mu biti da za ~etiri godine u Kombiteksu stasa menad`ment na ~ijem se ~elu ne}e nalaziti stru~njak stariji od 40 godina. S.Hrnjica
Pin It

News

 • Taylor Swift biography

  Taylor Swift biography

  Originally from Pennsylvania, Taylor Swift grew up in Reading then moved to the town of Wyomissing where she joined the Wyomissing Area Junior / Senior High School. Passionate about horse riding, she takes part in many horse shows, but quickly turns...
 • How to unblock someone on Facebook

  1) First, you need to log into your Facebook account and navigate to your homepage.   2) Second, you will need to type in the name of the person who you initially blocked at the top left of the screen.    3) Once you have navigated to the user’s homepage,...
 • Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžić šef istraživačkog tima “...

  Elektroinžinjer Elvir Hasedžic šef  istraživackog tima “ Jaguar & Land Rover”: To je kompanija koja daje šanse mladim izumiteljima   Prije sedam godina pisali smo o uspješnom mladom covjeku porijeklom iz Banje Luke, magistru elektroinžinjerstva Elviru H...
 • Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

  Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice I Igmana

    Beneficije negativnih iona su dokazane posljednjih decenija. Rijec je o sicušnim, negativno naelektrisanim atomima ili molekulama, koje imaju viška elektrona. Pouzdano se zna da ciste atmosferu od polena, prašine, gljivica, dima od cigareta i drugih...
 • US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu akciju pomoći Safetu Hodžiću, prikupljeno 10.034 dolara

  US Soccer Education Denver uspješno okončao humanitarnu...

  Sportska organizacija US Soccer Education iz Denvera uspješno je okončala humanitarnu akciju pomoći, Safetu Hodžiću, nekadašnjem kapitenu malonogometne reprenzentacije Bosne i Hercegovine, uzornom sportisti koji je mnogo dao za bh. sport, a trenutno...
 • Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a reusable building block

  Outlook -> QuickParts -> create templates - Create a...

  1.      Select the content or email message part that you want to store as a reusable building block. To store paragraph formatting — including indentation, alignment, line spacing, and pagination — with the entry, include the paragraph mark (PI  ) in the...
 • Excel -> Recover unsaved Excel file

  Excel -> Recover unsaved Excel file

  Recover unsaved Excel file   Go to the File tab and click on 'Recent' Now click on the Recover Unsaved Workbooks option on the top left.   Now scroll to the bottom and click on 'RecoverUnsaved Workbooks' button.     Scroll through the list and search for the...
 • Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Excel -> Wrap text in a cell automatically

  Wrap text automatically   In a worksheet, select the cells that you want to format. (example C1) On the Home tab, in the Alignment group, click Wrap Text . Notes: Data in the cell wraps to fit the column width, so if you change the column width, data wr...